Polityka prywatności

ELAN, manufacture of sports goods, Ltd.

1. Kim jesteśmy

Elan jest globalnym producentem i dostawcą sprzętu do uprawiania sportu i rekreacji oraz zaawansowanych technicznie komponentów kompozytowych dla rynku energii wiatrowej. Firma, założona w 1945 roku, ma długą i dumną historię. Wszystkie przedsiębiorstwa Elan są zaangażowane w rozwój techniczny produktów i postępowe projektowanie poprzez innowacje i zaawansowaną technologię. Połączenie tych elementów zapewnia naszym klientom na całym świecie najwyższe możliwości techniczne i przyjemność z uprawiania sportu.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy, do jakich celów, w jaki sposób będziemy je przetwarzać, i jaka jest podstawa prawna do ich przetwarzania

  Rodzaj danych osobowych Dane osobowe Do czego ich używamy Podstawa prawna przetwarzania danych
1 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer karty bankowej Sprzedaż produktów konsumentom, otwieranie kont, zamówienia, wysyłka, fakturowanie, zarządzanie długiem Zgody, wymogi prawne
2 Dane konta użytkownika Data otwarcia konta, numer i hasło do konta Sprzedaż produktów konsumentom, otwieranie kont, zamówienia, wysyłka, fakturowanie Zgody, wymogi prawne
3 Dane kontaktowe Adres, e-mail, numer telefonu Sprzedaż produktów konsumentom, otwieranie kont, zamówienia, wysyłka, fakturowanie Zgody, wymogi prawne
4 Dane kontaktowe Adres, e-mail, numer telefonu Listy, biuletyny, marketing bezpośredni, kontrola działalności gospodarczej Zgody

 

Swoje dane osobowe udostępniają nam Państwo w celu zawarcia umowy z Państwem lub w celu zrealizowania zamówienia złożonego na którejkolwiek z naszych stron internetowych lub w naszych sklepach, co oznacza, że przkazanie tych danych w celu zawarcia umowy jest Państwa zobowiązaniem umownym lub obowiązkiem.W przypadku nieudostępnienia nam tych danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu całości lub części związanych z nimi naszych usług. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo przekazać nam swoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo w każdej chwili odwołać, jak opisano poniżej. Dane przekazywane nam przez Państwa do celów marketingu bezpośredniego będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania Państwu informacji o nowościach dotyczących naszego portfolio produktów, ofertach specjalnych i wydarzeniach.

3. Wymiana informacji

Z reguły nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom spoza firmy ELAN. Możemy jednak udostępniać Państwa dane osobowe zaufanym podmiotom trzecim, pełniącym funkcje biznesowe lub świadczącym na naszą rzecz usługi (np. w celu dostarczenia naszych produktów). Wszystkie takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem umów, które odpowiadają wymogom obowiązującego prawa. Dane osobowe użytkownika mogą być również udostępniane w celu przeprowadzenia dochodzenia (np. ujawnienie w celu zapobieżenia przestępstwom lub oszustwom, lub w celu zastosowania się do nakazu sądowego lub przepisów prawa).

4. Środki bezpieczeństwa i przechowywanie danych

W naszej firmie stosowane są różne środki bezpieczeństwa, takie jak kontrola dostępu do pomieszczeń (24-godzinny nadzór, ograniczony dostęp do budynków, zamykanie i blokowanie drzwi i bram), elektroniczna kontrola dokumentów (nominalne konto logowania, system haseł, prawa dostępu, w zależności od profilu, kodowanie haseł administratora) oraz środki zapobiegające ujawnianiu danych (zabezpieczenie dokumentów w trakcie transferu).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania naszego stosunku umownego i przez cały okres, w którym mogą Państwo lub my wysuwać jakiekolwiek roszczenia wynikające z tego stosunku lub tak długo, jak jest to wymagane przez odpowiednie przepisy prawa lub organy władzy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody zostaną usunięte po cofnięciu tej zgody.

5. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich, chyba że będzie to wymagane w celu świadczenia Państwu naszych usług (np. w celu dostarczenia zamówionych produktów). W związku z powyższym upewnimy się, że dane będą przekazywane wyłącznie zaufanym stronom trzecim w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych osobowych. W razie potrzeby ELAN zapewni odpowiednie zabezpieczenia w celu spełnienia wymogów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ELAN będzie korzystać z zatwierdzonych przez Komisję mechanizmów, takich jak certyfikacja osłony prywatności oraz standardowe klauzule umowne jako zabezpieczenia, takie jak decyzja 2004/915//WE (patrz art. 46 RODO).

6. Twoje prawa

Posiadasz następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych i ich przetwarzania:

  • prawo dostępu - oznacza, że możesz zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to otrzymać my dostęp do tych danych w formie kopii i uzyskać dodatkowe informacje na ten temat;
  • prawo do sprostowania - oznacza, że w przypadku nieścisłości lub niekompletności mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych - oznacza, że w przypadkach wymienionych w art. 17 RODO mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, a my, w miarę możliwości, zapewnimy usunięcie tych danych również przez innego administratora danych, któremu przekazano Państwa dane;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania - oznacza, że możemy tymczasowo wstrzymać przetwarzanie Państwa danych osobowych, na przykład w przypadkach, w których zakwestionowano dokładność Państwa danych osobowych, ale potrzeba nam czasu, aby zweryfikować ich (nie)dokładność.
  • prawo do sprzeciwu - oznacza, że w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszych interesów prawnych (zgodnie z definicją w punkcie 2 powyżej), mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu i zażądać zaprzestania takiego przetwarzania; oraz
  • prawo do przenoszenia danych - oznacza, że mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o przekazanie danych osobowych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz o przekazanie takich danych bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to technicznie wykonalne. Na życzenie i tam, gdzie jest to technicznie możliwe, przekazujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio do innego administratora danych.

Wyżej wymienione prawa mogą być egzekwowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającym dyrektywę 95/46/WE (“RODO”).

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, może on w każdej chwili odwołać tę zgodę, przesyłając nam życzenie odwołania za pomocą poniższych danych kontaktowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do dnia cofnięcia zgody.

8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Poniższe dane kontaktowe:
Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec,
Zaloška 59,
1000 Ljubljana,
Słowenia

Numer telefonu: +386 1 230 97 30,
E-mail: gp.ip@ip-rs.si.

Możesz także złożyć skargę do swojego lokalnego organu władzy, który znajdziesz na tej liście.

Wyżej wymienione prawo może być egzekwowane zgodnie z RODO.

9. Aktualizacje do niniejszego zawiadomienia

Niniejsze zawiadomienie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 25 maja 2018 r. i zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Będziemy aktualizować to zawiadomienie od czasu do czasu i informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach. Sugerujemy zapoznanie się z tym zawiadomieniem od czasu do czasu w celu uzyskania informacji na temat najnowszej wersji tego zawiadomienia.

10. Dane kontaktowe

ELAN, manufacture of sports goods, Ltd.
Begunje na Gorenjskem 1,
4275 Begunje na Gorenjskem,
Słowenia

Telefon: + 386 4 53 51 101,
E-mail: privacy@elan.si.